۹۰ دقیقه تمرین

نوشته بودم:

باید بتوانم از برنامۀ تمرینم محافظت کنم. باید بتوانم هر روز حداقل نود دقیقه (به اندازۀ یک بازی ناقابل فوتبال) بنویسم.

طاقت نتوانستن را ندارم.