برنامۀ روزانۀ خوب

یک برنامۀ روزانۀ خوب، باید مانند یک اتاق خوب، خلوت و پاکیزه باشد؛ تا رغبت کنی به آن نگاهی بیندازی.