توقف ممنوع!

من از توقف کردن می‌ترسم. چون ما آدم‌ها معمولاً جای خوبی توقف نمی‌کنیم و ممکن یک‌هو یک تریلی بیاید جوری از رویمان رد شود که حتی روحمان هم از این لهیدگی خبردار نشود.

در هر صورت باید ادامه داد و پیش‌ رفت.