معلم دوست‌داشتنی

ناصر تقوایی می‌گفت:

در دوران مدرسه، هر وقت معلمی را بیشتر دوست داشتیم، درسش را بهتر می‌‌فهمیدیم.