آمادۀ بازنویسی

پیش‌نویس اول هر متنی سرشار از بی‌سلیقگی است.

نویسندۀ حرفه‌ای کسی است که تحمل این بی‌سلیقگی را دارد.

چون خودش را برای بازنویسی‌های مکرر متن آماده می‌بیند.