دست بردار

همه مثل تو فکر نمی‌کنند. همه مثل تو حس نمی‌کنند.

پس دست از تفسیر وسواس‌گونه و بیهودۀ کلام و رفتار دیگران بردار.