توسعه فردی چیست؟

توسعۀ فردی یعنی تلاش برای ایجاد انسجام میان اعتقاد و گفتار و رفتار.