محتوای تفننی

بازاریابی محتوا، با کسانی که از روز اول برای آن کیسه دوخته‌اند، برخورد خوشایندی ندارد.

برای نتیجه گرفتن از محتوا به حداقل ۲ سال فعالیت منظم و بی‌وقفه نیاز است.

برخورد تفننی با محتوا بیش از آن‌که کاری اثربخش باشد، نوعی اتلاف وقت به‌نظر می‌رسد.