نابسندگی

هیچ نویسنده‌ای هرگز کار خودش را بسنده نمی‌داند؛ نه کیفی و نه کّمی.