معیار

معیاری برای سنجش میزان ابتذال:

هر چیزی که مرا بیشتر از خواندن و نوشتن و آموختن دور کند، مبتذل‌تر است.