نوشتن و ننوشتن

از وقتی که پا به عرصۀ نویسندگی می‌گذاریم تمام لحظات ما به دو بخش تقسیم می‌شود:

لحظه‌هایی که صرف نوشتن می‌شود.

و لحظه‌هایی که از نوشتن طفره می‌رویم.