راهکار

نوشتن، برنامه‌ریزی روزانه و فعالیت حرفه‌ای در فضای اینترنت چیزهایی نبوده که به‌سادگی و یک‌شبه راهکار مناسب انجامش را بیابم.

اندک بهبود فعلی عملکردم در این کارها را صرفاً وامدار این نگاه هستم:

رازِ یافتن راهکارهای مناسب این است که مدام در جستجوی آن‌ها باشیم.