کم و بیش

چخوف: «زیاد می‌نویسم و کم چاپ می‌کنم.»

و ما:

کم می‌نویسیم و می‌خواهیم زیاد چاپ کنیم.