جریان نوشتن

جریان نوشتن را نباید با گریز فوری به خواندن متوقف کرد.

در لحظه‌های نوشتن، وسوسۀ خواندن -بیش از هر زمان دیگری- بیدار می‌شود، شاید برای گریز از فشار نوشتن.

اما اغلب اوقات گرۀ نوشتن نه با خواندن، که با اصرار بر ادامۀ نوشتن باز می‌شود.