مدرک نویسندگی

نوشتن را نباید با تحصیلات رسمی آلود.

تحصیل در دانشگاه یک چیز است، نویسندگی یک چیز دیگر.

دانشجو بالاخره فارغ‌التحصیل می‌شود، اما نویسنده همیشه در حال تحصیل است.

متن ما مدرک ماست.