روزهای تعطیل

در میان یادداشت‌های قدیمی‌ترم چشمم خورد به این دو سطر:

کاش همۀ روزها تعطیل بود.

چون من در روزهای تعطیل بیشتر کار می‌کنم.