استعانت از رؤیاها

حل برخی مسائل و کشف بسیاری ایده‌ها را می‌توان با استعانت از رویاها پیش برد.

ادیسون گفت:

«هرگز بدون این‌که چیزی از ناخودآگاه خود بخواهید به خواب نروید.»

قبلاً دربارۀ راه و روش انجام این کار چیزی نقل کرده بودم:

قوانین کاشت نهفتۀ رؤیا