ذهن مضمحل

بسیاری از ما آدم‌های دنیای عنترنت را با این عبارت می‌توان توصیف کرد:

“به‌فنارفتۀ چندکارگی.*”

پرداختن همزمان به چند کار، به هر چیزی شباهت دارد جز کار.

کار خوب زاییدۀ تمرکز است.

 

*Multitasking