سرنوشت جهان

الکساندر همون گفت:

«باید به‌‌گونه‌ای بنویسی که گویی سرنوشت جهان به نوشتۀ تو بستگی دارد.»

به‌گمان من با چنین تصوری، نوشتن برایمان‌ جدی‌تر می‌شود.