تجربۀ یداله رویایی

یداله رویایی در دفترهای شسته می‌نویسد:

من نمی‌توانم برای نوشتن طرح و نقشه‌ای از پیش تهیه کنم، که اگر کنم، نوشتن را از طرح و نقش می‌اندازد، فلج می‌کند.

نویسش اگر طرح تو را منحرف کند خلق می‌کند، والا فلج می‌کند. تجربۀ من این است.