کار کن

طوری کار کن تا کار از تو معنای دیگری بگیرد.