سخت و سازنده

از گفت‌وگوهای درونی من در هنگام نوشتن متنی برای انتشار:

«اگر قرار بود به اندازۀ انگشت در بینی گرداندن آسان باشد، همه انجامش می‌دادند. تو مشقت کار را می‌پذیری، و همین رشد تو را تسریع می‌کند.»