با نوشتن طفره می‌روم

یکی با وبگردی از کارهایش طفره می‌رود

دیگری با ولگردی

و بسیاری کسان با حرافی

یا با پرداختن به کارهای غیرمهم و فوری و غیرمهم و غیرفوری.

من اما

با نوشتن

از کارهایم طفره می‌روم

پس با این طفره رفتن‌ها

تمرین نوشتن می‌کنم.