از من خوشبخت‌تر

شاهرخ مسکوب نوشته بود:

«با وجود مرگ‌ومیر عزیزان، با وجود هزار محنت ناسزاوار، اتفاق می‌افتد که حس ‌کنم انگار از من خوشبخت‌تر کسی نیست.»

 

-نقل از کتاب در سوگ و عشق یاران