اهمیت زبانِ داستان

بهمن فرسی گفت:

«مزخرفات بسیاری از بسیاری نادان‌های دست‌به‌قلم شنیده‌ام که بین ترجیح «زبان» و «داستان» سرگردان بوده‌اند. آن‌ها نمی‌دانند که زبان، نوردی است که خمیر و خمیرۀ کار را می‌ورزاند.»