چرا نمی‌توانید به‌ خوبی چخوف باشید

آخیل شارما، نویسندۀ هندیِ ساکن امریکا می‌گوید:

جوان‌تر که بودم می‌گفتم:

«به خودت و بینشِ خودت اطمینان داشته باش.»

اما آن‌قدر نویسندگان ضعیف را که به خودشان مطمئن بوده‌اند دیده‌ام که اکنون توصیه می‌کنم باید متواضع باشید.

چخوف را بخوانید و با خود بیندیشید که چرا نمی‌توانید به خوبی او باشید.

این کار را با نویسندگانِ زیادی انجام دهید.

آن‌گاه به تصویرِ مناسبی از خودتان دست خواهید یافت.

زیاد بنویسید.

آدم تقریباً هرگز با اولین نوشته بی‌نظیر نمی‌‎شود.

البته اگر آدم واقعاً بتواند بی‌نظیر بشود.

 

نقل از شمارۀ ۳۶ مجلۀ گلستانه، بهمن ۱۳۸۰