نوشتن هرگز عادی نمی‌شود

دوستی نوشته بود:

نگرانم از زیاد نوشتن، می‌ترسم زیاد نوشتن برایم عادی شود مثل روزمرگی‌های دیگرم مثل فیلم دیدن، غذا خوردن و تمام عادی‌های دیگر زندگی.

برایش نوشتم:

نوشتن هرگز عادی نمی‌شود، هرگز.

تازگی در ذاتِ نوشتن است.