لذت برداشت

وقتی همه را خواب برده بود، تو مشغول کاشت و داشت بودی، حالا که همه چیز را آب برده، تو داری از مزرعۀ کوچک خودت که از گزند آب در امان مانده، برداشت می‌کنی.

کاشت، داشت و برداشت. به همین سادگی، فقط باید این چرخه را حفظ کنی.