مخاطبان و معاشران

چرا باید دربارۀ چیزهایی که دوست داریم و برایمان مهم است محتوا تولید کنیم؟

برای اینکه با مخاطبانی در ارتباط باشیم که میل داریم جزو معاشران ما باشند.

ممکن است بدون توجه به دغدغه‌ها و اولویت‌های بلند مدت‌مان، صرفاً به خاطر جلب توجه و جذب سریع مخاطب، به سراغ مُد روز یا موضوعات زرد و ملتهب برویم. مشکلی ندارد، اما نباید توقع نداشته باشیم با مخاطبی که به این شیوه «صید» شده‌، رابطۀ چندان مطبوع و بلندمدتی شکل بگیرد.

در یک برنامۀ اصیل تولید محتوا، باید از نقش صیاد و شکارچی فاصله گرفت، و با مخاطب وارد رابطه‌ای انسانی شد.