شرط تولید محتوا

بهترین سؤالی که یک محتوانویس-پیش از نوشتن هر متن- می‌تواند از خودش بپرسد:

با این نوشته به چه کسی خدمت می‌کنم؟