تارعنکبوت باورها

احساس می‌کنی درمانده و پریشانی، هیچ دستاورد بزرگ و ارزشمندی نداری؟ می‌دانی چرا؟ چون فقط کارهایی را انجام می‌دهی که گمان می‌کنی از پس آن‌ها بر می‌آیی.