شغل مناسب شما

وقتی می‌فهمی کار موردعلاقه‌ات را پیدا کرده‌ای که به‌هیچ افسوس نخوری که چرا فلان شغل نان‌وآبدار را انتخاب نکردی.