فقط شروع کن

تنها چیزی که باید از آن بترسیم شروع نکردن است. هر چه‌قدر دیرتر آغاز کنیم، وسواس ما برای شروع کار بیشتر می‌شود. شروع کار انرژی و انگیزۀ چندانی نمی‌خواهد؛ حتی امکانات هم نمی‌خواهد. این‌ها چیزهایی هستند که پس از شروع‌کردن به دست می‌آیند، نه پیش از آن.