قول شخصی

به خودم قول داده‌ام همیشه لبخندم را روی لب‌هایم حفظ کنم.