اخبار مخرب

آگاهی و آمادگی با دنبال‌کردن اخبار روز به دست نمی‌آید. ای ‌بسا غرق‌شدن در خبرها باعث کژفهمی ما بشود و تأثیر مخربی روی تصمیم‌هایمان داشته باشد.