تو می‌توانی؟

تقریباً همۀ کارهای اثربخش و سودمندی که در زندگی انجام داده‌ام آن‌هایی بوده که در ابتدا خودم را از انجامش ناتوان می‌دیده‌ام.