نسخۀ تازۀ شما

می‌توان از ارتقای تدریجی نرم‌افزارها به‌عنوان استعاره‌ای برای رشد و توسعۀ فردی بهره برد:
ما هر چند وقت یک‌بار خودمان را به‌روز می‌کنیم؟
چگونه می‌توانیم نسخۀ تازه‌ای از خودمان ارائه دهیم؟