نوشتن با دورنگری

نوشتن از توسعۀ فردی و موفقیت به معنی نادیده‌گرفتن مشکلات و تلخی‌ها نیست؛ بلکه بیانگر دغدغۀ رشدِ سیستمی و بلندمدت است، در برابر نگاهی که خود را قربانی وضع موجود می‌داند.