راه تو

رشد فردی فرمول و تکنیک عجیب‌وغریبی ندارد. در این سستی و رخوتی که گریبانگیر اغلب ماست، اگر کمی همّت کنی و به راه رمه نروی، پا به جاده‌ای می‌گذاری که کم‌تر پا خورده و رو به رضایت و موفقیت است.