ابزار فرهنگی

من خواندن و نوشتن را به عنوان ابزاری برای شکل دادن به زندگی‌ام برگزیده‌ام.