مرزشکن

فهرستی بنویس از مرزهایی در پی شکستن آن‌ها هستی.