مخاطبان خاص

شاید محتوای شما در هیاهوی بزرگ رسانه‌های زرد نادیده بماند؛ اما نگران نباشید؛ نسل مخاطبان خاص هرگز منقرض نمی‌شود؛ آن‌ها شما را خواهند یافت.