خودت را دریاب

با ناچیز شمردن دستاوردهای دیگران، نمی‌توانی کم‌کاریِ خودت را توجیه کنی.