بهانه‌ای برای تمرین نوشتن

اگر اهل خط کشیدن زیر برخی از خطوط کتاب‌ها باشی، بهانۀ خوبی برای نوشتن داری: دربارۀ سطرهایی که برگزیده‌ای بنویس.