خلق تازگی

فشار آوردن به ذهن برای خلق چیزی تازه -حتی با وجود به نتیجه نرسیدن- گام مناسبی برای زدودن روزمرگی از زندگی‌ست.