دوباره‌خوانی

با یک بار خواندن یک کتاب نمی‌توان ادعای خواندن آن را داشت. نابوکف می‌گوید: خواندن یعنی دوباره خواندن.

پی‌نوشت:

البته که هر کتابی ارزش دوباره‌خوانی ندارد.