مصیبت

بزرگ‌ترین بدبختی ما این است که خود را محتاج تأیید دیگران می‌دانیم.