معنای خودساخته

معنایی را که خودت برای زندگی‌ات می‌سازی، هیچ‌کس و هیچ چیز نمی‌تواند از تو بگیرد.