نوعی وجاهت

نوع خاصی از وجاهت هست که فقط با خوب نوشتن ساخته می‌شود.