از جزء به کل

تا وقتی توان بهتر کردن زندگی یک آدم را نداری، نمی‌توانی ادعای تلاش برای بهتر کردن زندگی آدم‌ها را داشته باشی.